SCHOOL OF CHEMICAL ENGINEERING AND TECHNOLOGY

继续教育专业范围2014.10.11


       化工学院正在开办的高等继续教育范围包括:

       1.学历教育

       专业设置:化学工程与工艺(专升本)、过程装备与控制工程(专升本)

         办学形式:夜大学和函授教育

        2.高等教育自学考试

      (1)化学工程专业(本科)

      (2)生物技术专业(本科)

      (3)化学工程专业(环境化工方向本科)

      (4)化工工艺(专科)

      (以上所开专业天津大学均为主考院校)

        3.非学历继续教育

      (1)注册化工工程师考试考前培训

      (2)各种中短期培训班、专题研讨班、高新技术专题讲座等

      (3)国内外访问学者、不同层次的进修生