SCHOOL OF CHEMICAL ENGINEERING

教师登录系统

工号:

密码:

验证:

查询:

副教授

潘 伦

现任职称/职务:博士生导师/英才副教授
通讯地址:54号楼559
电子邮箱:panlun76@tju.edu.cn
办公电话:022-85356969

论著专利:

论文:

代表性论文如下:

1. Ruijie Gao, Jian Wang, Zhen-Feng Huang, Rongrong Zhang, Wei Wang, Lun Pan*, Junfeng Zhang, Weikang Zhu, Xiangwen Zhang, Chengxiang Shi, Jongwoo Lim*, Ji-Jun Zou*, Nature Energy, 2021, 6, 614-623.

2. Lun Pan, Minhua Ai, Chenyu Huang, Li Yin, Xiang Liu, Rongrong Zhang, Songbo Wang, Zheng Jiang, Xiangwen Zhang, Ji-Jun Zou*, Wenbo Mi*, Nature Commun., 2020, 11, 418.ESI高被引论文

3. Lun Pan, Junjian Xie, Genkuo Nie, Zheng Li, Xiangwen Zhang, Ji‐Jun Zou*, AIChE J., 2020, 66(1), e16789.

4. Lun Pan, Shangcong Sun, Ying Chen, Peihong Wang, Jiyu Wang, Xiangwen Zhang, Ji‐Jun Zou*, Zhong Lin Wang*, Adv. Energy Mater., 2020, 10, 2000214.

5. Tinghao Jia, Xiangwen Zhang, Yi Liu, Si Gong, Chuan Deng, Lun Pan*, Ji-Jun Zou, Chem. Eng. Sci., 2021, 229, 116157.

6. Zheng Li, Lun Pan*, Genkuo Nie, Junjian Xie, Jiawei Xie, Xiangwen Zhang, Li Wang, Ji-Jun Zou, Chem. Eng. Sci., 2018, 191: 343.

7. Xiao‐Ting Xu,  Lun Pan*,  Xiangwen Zhang,  Li Wang,  Ji‐Jun Zou*, Adv. Sci., 2019, 6, 1801505. 封面论文.ESI高被引论文

8. Guoqiang Shen#, Lun Pan#, Rongrong Zhang, Shangcong Sun, Fang Hou, Xiangwen Zhang, Ji‐Jun Zou, Adv. Mater., 2020, 32, 1905988.

9. Rongrong Zhang, Yong-Chao Zhang, Lun Pan*, Guo-Qiang Shen, Nasir Mahmood, Yu-Hang Ma, Yang Shi, Wenyan Jia, Li Wang, Xiangwen Zhang, Wei Xu , and Ji-Jun Zou*,  ACS Catal., 2018, 8: 3803.ESI高被引论文

10. Lun Pan, Songbo Wang, Jiawei Xie, Li Wang, Xiangwen Zhang, Ji-Jun Zou, Nano Energy, 2016, 28: 296. 

11. Songbo Wang#, Lun Pan#, Jiajia Song, Wenbo Mi, Ji-Jun Zou, Li Wang, Xiangwen Zhang, J. Am. Chem. Soc., 2015, 137(8): 2975. (ESI高被引论文

12. Lun Pan, Ji-Jun Zou*, Xiangwen Zhang, Li Wang, J. Am. Chem. Soc., 2011, 133(26): 10000. 

13. Jin-Meng Wu, Ying Chen, Lun Pan*, Peihong Wang, Ya Cui, Dechao Kong, Li Wang, Xiangwen Zhang, Ji-Jun Zou, Appl. Catal. B, 2018, 221: 187-195.(ESI高被引论文

14. Tinghao Jia, Lun Pan*, Xiaoyu Wang, Jiawei Xie, Si Gong, Yunming Fang, Hua Liu, Xiangwen Zhang, Ji-Jun Zou*, Fuel2021, 285, 119136.

15. Tinghao Jia, Lun Pan*, Si Gong, Jiawei Xie, Xiaoyu Wang, Yunming Fang, Ji-Jun Zou, Xiangwen Zhang*, Fuel, 2020, 276, 118100.

具体论文明细如下:

2021年

Ruijie Gao, Jian Wang, Zhen-Feng Huang, Rongrong Zhang, Wei Wang, Lun Pan*, Junfeng Zhang, Weikang Zhu, Xiangwen Zhang, Chengxiang Shi, Jongwoo Lim*, Ji-Jun Zou*, Pt/Fe2O3 with Pt–Fe pair sites as a catalyst for oxygen reduction with ultralow Pt loading, Nature Energy, 2021, 2021, 6, 614-623.

Ren Feng, Tinghao Jia, Ronghui Shi, Lun Pan*, Ji-Jun Zou, Computational estimation on the propulsion performance of polycyclic hydrocarbons, Chem. Eng. Sci., 2021, 246, 116874.

Tinghao Jia, Xiangwen Zhang, Yi Liu, Si Gong, Chuan Deng, Lun Pan*, Ji-Jun Zou, A comprehensive review of the thermal oxidation stability of jet fuels, Chem. Eng. Sci., 2021, 229, 116157.

Ren Feng, Lun Pan*, Fengwu Li, Daidi Xu, Ronghui Shi, Libo Dai, Cuicui Ding, Ji-Jun Zou, Min Zhang, The kinetic mechanism of acetylene hydrogenation to prepare ethane over FexOy clusters: A DFT study, Chem. Eng. Sci., 2021, 230, 116170.

Shangcong Sun, Guoqiang Shen, Zhichao Chen, Lun Pan*, Xiangwen Zhang, Ji-Jun Zou*, Harvesting urbach tail energy of ultrathin amorphous nickel oxide for solar-driven overall water splitting up to 680 nm, Applied Catalysis B: Environmental, 2021, 285, 119798.

Xiaoyu Wang, Tinghao Jia, Lun Pan*, Qing Liu, Yunming Fang*, Ji-Jun Zou*, Xiangwen Zhang, Review on the Relationship Between Liquid Aerospace Fuel Composition and Their Physicochemical Properties, Transactions of Tianjin University, 2021, 27, 87-109.

Tinghao Jia, Lun Pan*, Xiaoyu Wang, Jiawei Xie, Si Gong, Yunming Fang, Hua Liu, Xiangwen Zhang, Ji-Jun Zou*, Mechanistic insights into the thermal oxidative deposition of C10 hydrocarbon fuels, Fuel2021, 285, 119136.

2020年

Lun Pan, Minhua Ai, Chenyu Huang, Li Yin, Xiang Liu, Rongrong Zhang, Songbo Wang, Zheng Jiang, Xiangwen Zhang, Ji-Jun Zou*, Wenbo Mi*, Manipulating spin polarization of titanium dioxide for efficient photocatalysis, Nature Commun., 2020, 11, 418.

Guoqiang Shen#, Lun Pan#, Rongrong Zhang, Shangcong Sun, Fang Hou, Xiangwen Zhang, Ji‐Jun Zou, Low‐spin‐state hematite with superior adsorption of anionic contaminations for water purification, Adv. Mater., 2020, 32, 1905988.

Lun Pan, Shangcong Sun, Ying Chen, Peihong Wang, Jiyu Wang, Xiangwen Zhang, Ji‐Jun Zou*, Zhong Lin Wang*, Advances in Piezo‐Phototronic Effect Enhanced Photocatalysis and Photoelectrocatalysis, Adv. Energy Mater., 2020, 10, 2000214.

Ruijie Gao#, Lun Pan#, Zhengwen Li, Chengxiang Shi, Yunduo Yao, Xiangwen Zhang, Ji‐Jun Zou*, Engineering Facets and Oxygen Vacancies over Hematite Single Crystal for Intensified Electrocatalytic H2O2 Production, Adv. Funct. Mater.2020, 30, 1910539.

Lun Pan, Junjian Xie, Genkuo Nie, Zheng Li, Xiangwen Zhang, Ji‐Jun Zou*, Zeolite catalytic synthesis of high‐performance jet‐fuel‐range spiro‐fuel by one‐pot Mannich–Diels–Alder reaction, AIChE J., 2020, 66(1), e16789.

Yong-Chao Zhang, Sana Ullah, Rongrong Zhang, Lun Pan*, Xiangwen Zhang, Ji-Jun Zou, Manipulating electronic delocalization of Mn3O4 by manganese defects for oxygen reduction reaction, Appl. Catal. B, 2020, 277, 119247.

Rongrong Zhang, Li Wang, Lun Pan*, Zhichao Chen, Wenyan Jia, Xiangwen Zhang, Ji-Jun Zou, Solid-acid-mediated electronic structure regulation of electrocatalysts and scaling relation breaking of oxygen evolution reaction, Appl. Catal. B, 2020, 277, 119237.

Tinghao Jia, Lun Pan*, Si Gong, Jiawei Xie, Xiaoyu Wang, Yunming Fang, Ji-Jun Zou, Xiangwen Zhang*, Mechanistic insights into the thermal deposition of highly thermal-stable jet fuel, Fuel, 2020, 276, 118100.

Li Wang#, Chengxiang Shi#, Li Wang, Lun Pan*, Xiangwen Zhang, Ji-Jun Zou*, Rational design, synthesis, adsorption principles and applications of metal oxide adsorbents: a review, Nanoscale, 2020, 12, 4790-4815.

Tinghao Jia, Si Gong, Lun Pan*, Chuan Deng, Ji-Jun Zou, Xiangwen Zhang, Impact of deep hydrogenation on jet fuel oxidation and deposition, Fuel, 2020, 264, 116843.

Rongrong Zhang, Muhammad Tahir*, Shujiang Ding, M. A Qadeer, Han Li, Qi-Xiang Zeng, Ruijie Gao, Li Wang, Xiangwen Zhang, Lun Pan*, Ji-Jun Zou, Promotion of nitrogen reserve and electronic regulation in bamboo-like carbon tubules by cobalt nanoparticles, ACS Appl. Energy Mater., 2020, 3, 3, 2323. (封面论文)

Yutong Wang, Lun Pan*, Yixin Chen, Guoqiang Shen, Li Wang, Xiangwen Zhang, Ji-Jun Zou, Mo-doped Ni-based catalyst for remarkably enhancing catalytic hydrogen evolution of hydrogen-storage materials, Int. J. Hydrogen Energy, 2020, 15560-15570.

Junjian Xie, Xiangwen Zhang, Chengxiang Shi, Lun Pan*, Fang Hou, Genkuo Nie, Jiawei Xie, Qing Liu, Ji-Jun Zou*,  Self-photosensitized [2+2] cycloaddition for synthesis of high-energy-density fuels, Sustain. Energy Fuels, 2020, 4, 911-920.

Yakun Liu, Chi Ma, Chengxiang Shi, Lun Pan*, Junjian Xie, Si Gong, Yong-Chao Zhang, Genkuo Nie, Xiangwen Zhang, Ji-Jun Zou*, Synthesis of strained high-energy rocket bio-kerosene via cyclopropanation of myrcene, Fuel Proc. Technol., 2020, 201, 106339.

2019年

Junjian Xie#, Lun Pan#, Genkuo Nie, Jiawei Xie, Yakun Liu, Chi Ma, Xiangwen Zhang, Ji-Jun Zou*, Photoinduced cycloaddition of biomass derivatives to obtain high-performance spiro-fuel, Green Chem., 2019, 21, 5886-5895.

Ying Chen#, Li Wang#, Ruijie Gao#, Yong-Chao Zhang, Lun Pan*, Chenyu Huang, Kan Liu, Xin-Yuan Chang, Xiangwen Zhang, Ji-Jun Zou, Appl. Catal. B, 2019, 259, 118079.

Shangcong Sun, Yibin Feng, Lun Pan*, Xiangwen Zhang, Ji-Jun Zou*, Integrating Pt@Ni(OH)2 nanowire and Pt nanoparticle on C3N4 with fast surface kinetics and charge transfer towards highly efficient photocatalytic water splitting, Appl. Catal. B, 2019, 259, 118028.

Rongrong Zhang, Li Wang, Yu-Hang Ma, Lun Pan*, Ruijie Gao, Ke Li, Xiangwen Zhang, Ji-Jun Zou, Grain boundaries modified uniformly-conjoint metal/oxides via binder strategy as efficient bifunctional electrocatalysts, J. Mater. Chem. A, 2019, 7, 10010-10018.

Xiao‐Ting Xu,  Lun Pan*,  Xiangwen Zhang,  Li Wang,  Ji‐Jun Zou*, Rational design and construction of cocatalysts for semiconductor‐based photo‐electrochemical oxygen evolution: a comprehensive review, Adv. Sci., 2019, 6, 1801505. 封面论文.

Ke Li#, Rongrong Zhang#, Ruijie Gao, Guo-Qiang Shen, Lun Pan*, Yunduo Yao, Kaihui Yu, Xiangwen Zhang, Ji-Jun Zou*, Metal-defected spinel MnxCo3-xO4 with octahedral Mn-enriched surface for highly efficient oxygen reduction reaction, Appl. Catal. B, 2019, 244, 536-545.

Jiyu Wang#, Lun Pan#, Hengyu Guo#, Binbin Zhang, Rongrong Zhang, Zhiyi Wu, Changsheng Wu, Lijun Yang, Ruijin Liao*, Zhong Lin Wang*, Rational structure optimized hybrid nanogenerator for highly efficient water wave energy harvesting, Adv. Energy Mater., 2019, 9, 1802892.

Jiyu Wang#, Zhiyi Wu#, Lun Pan# , Ruijie Gao# , Binbin Zhang, Lijun Yang, Hengyu Guo, Ruijin Liao, and Zhong Lin Wang*, Direct-Current Rotary-Tubular Triboelectric Nanogenerators Based on Liquid-Dielectrics Contact for Sustainable Energy Harvesting and Chemical Composition Analysis, ACS Nano, 2019, 13, 2587-2598.

Ruijie Gao#, Lun Pan#, Huiwen Wang, Yunduo Yao, Xiangwen Zhang, Li Wang, Ji‐Jun Zou, Breaking Trade‐Off between Selectivity and Activity of Nickel‐Based Hydrogenation Catalysts by Tuning Both Steric Effect and d‐Band Center, Adv. Sci., 2019, 6, 1900054.

Junjian Xie, Xiangwen Zhang, Yakun Liu, Zheng Li, Xiu-tian-feng E, Jiawei Xie, Yong-Chao Zhang, Lun Pan*, Ji-Jun Zou*, Synthesis of high-density liquid fuel via Diels-Alder reaction of dicyclopentadiene and lignocellulose-derived 2-methylfuran, Catal. Today, 2019, 319, 139-144.

Songbo Wang, Chen-Yu Huang, Lun Pan*, Ying Chen, Xiangwen Zhang, Fazal-e-Aleem, Ji-Jun Zou*, Controllable fabrication of homogeneous ZnO p-n junction with enhanced charge separation for efficient photocatalysis, Catal. Today, 2019, 335, 151-159.

Ya Cui, Lun Pan*, Ying Chen, Nisha Afzal, Sana Ullah, Danyang Liu, Li Wang, Xiangwen Zhang, Ji-Jun Zou, Defected ZnWO4-decorated WO3 nanorod arrays for efficient photoelectrochemical water splitting, RSC Adv., 2019, 9, 5492-5500.

Jia Qi, Dechao Kong, Danyang Liu, Lun Pan*, Ying Chen, Xiangwen Zhang, Ji-Jun Zou, Bimetallic phosphide decorated Mo-BiVO4 for significantly improved photoelectrochemical activity and stability, RSC Adv., 2019, 9, 15629-15634.

Dechao Kong, Jie Qi, Danyang Liu, Xiangwen Zhang, Lun Pan*, Jijun Zou*, Ni-Doped BiVO4 with V4+ Species and Oxygen Vacancies for Efficient Photoelectrochemical Water Splitting, Trans. Tianjin Univ., 2019, 25, 340-347.

2018年

Peihong Wang#, Lun Pan#, Jiyu Wang, Minyi Xu, Guozhang Dai, Haiyang Zou, Kai Dong, Zhong Lin Wang*, An Ultra-Low-Friction Triboelectric–Electromagnetic Hybrid Nanogenerator for Rotation Energy Harvesting and Self-Powered Wind Speed Sensor, ACS Nano, 2018, 12, 9433-9440.

Rongrong Zhang, Yong-Chao Zhang, Lun Pan*, Guo-Qiang Shen, Nasir Mahmood, Yu-Hang Ma, Yang Shi, Wenyan Jia, Li Wang, Xiangwen Zhang, Wei Xu , and Ji-Jun Zou*,  Engineering Cobalt Defects in Cobalt Oxide for Highly Efficient Electrocatalytic Oxygen Evolution, ACS Catal., 2018, 8: 3803.

Jin-Meng Wu, Ying Chen, Lun Pan*, Peihong Wang, Ya Cui, Dechao Kong, Li Wang, Xiangwen Zhang, Ji-Jun Zou, Multi-layer monoclinic BiVO4 with oxygen vacancies and V4+ species for highly efficient visible-light photoelectrochemical applications, Appl. Catal. B, 2018, 221: 187-195.(ESI高被引论文)

Lun Pan, Jiyu Wang, Peihong Wang, Ruijie Gao, Yi-Cheng Wang, Xiangwen Zhang, Ji-Jun Zou, Zhong Lin Wang*, Liquid-FEP-based U-tube triboelectric nanogenerator for harvesting water-wave energy, Nano Res., 2018, 11: 4062.

Zheng Li, Lun Pan*, Genkuo Nie, Junjian Xie, Jiawei Xie, Xiangwen Zhang, Li Wang, Ji-Jun Zou, Synthesis of high-performance jet fuel blends from biomass-derived 4-ethylphenol and phenylmethanol, Chem. Eng. Sci., 2018, 191: 343.

Xiangwen Zhang#, Lun Pan#, Li Wang, Ji-Jun Zou, Review on synthesis and properties of high-energy-density liquid fuels: Hydrocarbons, nanofluids and energetic ionic liquids, Chem. Eng. Sci., 2018, 180: 95.

Lin Zhao, Xiangwen Zhang, Lun Pan*, Jie Liu, Storage period prediction and metal compatibility of endothermic hydrocarbon fuels, Fuel, 2018, 233: 1.

Jiyu Wang#, Wenbo Ding#, Lun Pan# , Changsheng Wu, Hua Yu, Lijun Yang, Ruijin Liao*, and Zhong Lin Wang*,  Self-Powered Wind Sensor System for Detecting Wind Speed and Direction Based on a Triboelectric Nanogenerator, ACS Nano, 2018, 12: 3954.

Guoqiang Shen#, Lun Pan#, Zhe Lü, C. Wang, F.-e. Aleem, Xiangwen Zhang, Ji-Jun Zou, Fe-TiO2 and Fe2O3 quantum dots co-loaded on MCM-41 for removing aqueous rose bengal by combined adsorption/photocatalysis, Chin. J. Catal., 2018, 39, 920-928.

2017年

M. Tahir#, Lun Pan#, F. Idrees, Xiangwen Zhang, Li Wang, Ji-Jun Zou*, Zhong Lin Wang*, Electrocatalytic oxygen evolution reaction for energy conversion and storage: A comprehensive review, Nano Energy, 2017, 37: 136.(ESI热点论文;高被引论文)

Lun Pan, Jingwen Zhang, Xu Jia, Yu-Hang Ma, Xiangwen Zhang, Li Wang, Ji-Jun Zou, Highly efficient Z-scheme WO3–x quantum dots/TiO2 for photocatalytic hydrogen generation, Chin. J. Catal., 2017, 38: 253. (ESI高被引论文)

M. Tahir#, Lun Pan#, R. Zhang, Y.C Wang, G. Shen, I. Aslam, M. A. Qadeer, N. Mahmood, W. Xu, L. Wang, Xiangwen Zhang, Ji-Jun Zou*, High-Valence-State NiO/Co3O4 Nanoparticles on Nitrogen-Doped Carbon for Oxygen Evolution at Low Overpotential, ACS Energy Lett., 2017, 2: 2177.

Songbo Wang, Xiangwen Zhang, Shuai Li, Yuan Fang, Lun Pan*, Ji-Jun Zou, C-doped ZnO ball-in-ball hollow microspheres for efficient photocatalytic and photoelectrochemical applications, J. Hazard. Mater., 2017, 331: 235.

Ruijie Gao#, Lun Pan#, Jinhui Lu, Jisheng Xu, Xiangwen Zhang, Li Wang, Ji-Jun Zou, Phosphorus-Doped and Lattice-Defective Carbon as Metal-like Catalyst for the Selective Hydrogenation of Nitroarenes, ChemCatChem, 2017, 9: 4287.

Yong-Chao Zhang#, Lun Pan#, Jinhui Lu, Jiajia Song, Zheng Li, Xiangwen Zhang, Li Wang, Ji-Jun Zou, Unraveling the facet-dependent and oxygen vacancy role for ethylene hydrogenation on Co3O4 (110) surface: A DFT+U study, Appl. Surf. Sci., 2017, 401, 241-247.

2016年

Lun Pan, Songbo Wang, Jiawei Xie, Li Wang, Xiangwen Zhang, Ji-Jun Zou, Constructing TiO2 p-n homojunction for photoelectrochemical and photocatalytic hydrogen generation, Nano Energy, 2016, 28: 296. 

Lun Pan, T Muhammad, L Ma, Z-F Huang, S Wang, L Wang, J-J Zou, X Zhang, MOF-derived C-doped ZnO prepared via a two-step calcination for efficient photocatalysis, Appl. Catal. B, 2016, 189: 181-191.(ESI高被引论文)

Lu Ma, Hong Han, Lun Pan*, M. Tahir, Li Wang, Xiangwen Zhang, Ji-Jun Zou,  Fabrication of TiO2 nanosheets via Ti3+ doping and Ag3PO4 QD sensitization for highly efficient visible-light photocatalysis, RSC. Adv., 2016, 6: 63984.

2015年

Songbo Wang#, Lun Pan#, Jiajia Song, Wenbo Mi, Ji-Jun Zou, Li Wang, Xiangwen Zhang, Titanium-Defected Undoped Anatase TiO2 with p-Type Conductivity, Room-Temperature Ferromagnetism, and Remarkable Photocatalytic Performance, J. Am. Chem. Soc., 2015, 137(8): 2975. (ESI高被引论文)

Zhen-Feng Huang, Jiajia Song, Lun Pan, Xiangwen Zhang, Li Wang, Ji-Jun Zou, Tungsten Oxides for Photocatalysis, Electrochemistry, and Phototherapy, Adv. Mater., 2015, 27: 5309. 

Lun Pan, Xiangwen Zhang, Li Wang, Ji-Jun Zou, Controlling surface and interface of TiO2 toward highly efficient photocatalysis, Mater. Lett., 2015, 160: 576.

Lun Pan, Qiang Deng, Xiu-tian-feng E, Genkuo Nie, Xiangwen Zhang, Ji-Jun Zou, Synthesis Chemistry of High-Density Fuels for Aviation and Aerospace Propulsion, Prog. Chem., 2015, 27(11): 1531.

Lun Pan, Guo-Qiang Shen, Jing-Wen Zhang, Xiao-Chu Wei, Li Wang, Ji-Jun Zou, Xiangwen Zhang, TiO2-ZnO Composite Sphere Decorated with ZnO Clusters for Effective Charge Isolation in Photocatalysis, Ind. Eng. Chem. Res., 2015, 54(29): 7226.

Lun Pan, Xiu-tian-feng E, Ji-Jun Zou, Li Wang, Xiangwen Zhang, Study on synthesis of quadricyclane and its hypergolic property, Hanneng Cailiao/Chinese Journal of Energetic Materials, 2015, 23(10): 959.

2014年及以前

Lun Pan, Ji-Jun Zou, Xiangwen Zhang, Li Wang, Water-Mediated Promotion of Dye Sensitization of TiO2 under Visible Light, J. Am. Chem. Soc., 2011, 133(26): 10000. 

Lun Pan, Songbo Wang, Wenbo Mi, Jiajia Song, Ji-Jun Zou, Li Wang, Xiangwen Zhang, Undoped ZnO abundant with metal vacancies, Nano Energy, 2014, 9: 71. 

Lun Pan, Songbo Wang, Ji-Jun Zou, Zhen-Feng Huang, Li Wang, Xiangwen Zhang, Ti3+-defected and V-doped TiO2 quantum dots loaded on MCM-41, Chem. Commun., 2014, 50: 988.封面论文.

Lun Pan, Ji-Jun Zou, Songbo Wang, Zhen-Feng Huang, Ao Yu, Li Wang, Xiangwen Zhang, Quantum dot self-decorated TiO2 nanosheets, Chem. Commun., 2013, 49(59): 6593.

Lun Pan, Ji-Jun Zou, Songbo Wang, Xin-Yu Liu, Xiangwen Zhang, Li Wang, Morphology Evolution of TiO2 Facets and Vital Influences on Photocatalytic Activity, ACS Appl. Mater. Interfaces, 2012, 4(3): 1650. 封面论文.

Lun Pan, Ji-Jun Zou, Tierui Zhang, Songbo Wang, Zhe Li, Li Wang, Xiangwen Zhang, Cu2O Film via Hydrothermal Redox Approach: Morphology and Photocatalytic Performance, J. Phys. Chem. C, 2014, 118(30): 16335.

Lun Pan, Ji-Jun Zou, Xin-Yu Liu, Xiao-Jing Liu, Songbo Wang, Xiangwen Zhang, Li Wang, Visible-light-induced photodegradation of rhodamine B over hierarchical TiO2: effects of storage period and water-mediated adsorption, Ind. Eng. Chem. Res., 2012, 51(39): 12782.

Lun Pan, Ji-Jun Zou, Xiangwen Zhang, Li Wang, Photoisomerization of Norbornadiene to Quadricyclane Using Transition Metal Doped TiO2Ind. Eng. Chem. Res., 2010, 49(18): 8526.

Lun Pan, Ren Feng, Hao Peng, Xiu-tian-feng E, Ji-Jun Zou, Li Wang, Xiangwen Zhang, A solar-energy-derived strained hydrocarbon as an energetic hypergolic fuel, RSC Adv., 2014, 4(92): 50998.

Lun Pan, Ji-Jun Zou , Songbo Wang, Zhen-Feng Huang, Xiangwen Zhang, Li Wang, Enhancement of visible-light-induced photodegradation over hierarchical porous TiO2 by nonmetal doping and water-mediated dye, Appl. Surf. Sci., 2013, 268: 252.


专著: 

Ji-Jun Zou, Xiangwen Zhang, Lun Pan. High-Energy-Density Fuels for Advanced Propulsion: Design and Synthesis, Wiley-VCH, Weinheim, 2020. (ISBN: 978-3-527-34669-1)

Ji-Jun Zou, Lun Pan, Li Wang, Xiangwen Zhang. Photoisomerization of norbornadiene to quadricyclane using Ti-containing photocatalysts, in Molecular Photochemistry-Various Aspects, ed. Satyen Saha, pp.41-62. Intech. 2012. (ISBN: 978-953-51-0446-9, Chapter 3)


国际专利: 

Lun Pan, Ji-Jun Zou, Ying Chen, Xiangwen Zhang, Li Wang, Four-Membered Ring Aerospace Fuel Synthesized by Norbornene and Norbornene Homologue and Preparation Method by Heterogeneous Photocatalytic Cyclization and Use Thereof, 澳大利亚专利:2020102624

Lun Pan, Tinghao Jia, Ji-Jun Zou, Xiangwen Zhang, JET FUEL WITH HIGH THERMAL STABILITY, AND PREPARATION METHOD AND USE THEREOF, 澳大利亚专利:2020102468

Lun Pan, Ji-Jun Zou, Chi Ma, Xiangwen Zhang, CYCLOPENTADIENYL THREE-MEMBERED RING FUEL, PREPARATION METHOD AND APPLICATION THEREOF, AND AIROSPACE AIRCRAFT FUEL, 澳大利亚专利:2021101234

Ji-Jun Zou, Lun Pan, Xiangwen Zhang, Qingfa Wang, Li Wang, Process for preparing perhydrofluorene or alkyl-substituted perhydrofluorene, 美国专利:US10233135B2


中国专利: 

潘伦,贾挺豪,邹吉军,张香文,一种高热安定燃料、其制备方法及用途,中国专利:ZL201910295910.x

潘伦,崔娅,邹吉军,张香文,王莅,一种Ⅱ型异质结WO3-ZnWO4薄膜光电阳极、其制备方法及用途,中国专利:ZL201810401629.5

潘伦,邹吉军,张香文,王莅,一种具有锰缺陷的纳米Mn3O4、其制备方法及应用,中国专利:ZL201610737415.6

潘伦,陈英,邹吉军,张香文,王莅,一种Z型结ZnO-WO3电极、其制备方法及其在光电催化中的应用,中国专利:ZL201710047219.0

邹吉军,潘伦,李红娇,张香文,王莅,酸催化降冰片烯二聚制备高能燃料的方法,中国专利:ZL200810153734.8