SCHOOL OF CHEMICAL ENGINEERING

教师登录系统

工号:

密码:

验证:

查询:

教授

李祥高

现任职称/职务:教授
通讯地址:天津大学化工学院50教学楼B512室
电子邮箱:lixianggao@tju.edu.cn
办公电话:

论著专利:

论文代表:

[1]          Han      Jianlei., Duan Pengfei., Li Xianggao*., Liu Minghua. Journal of the American Chemical Society. 2017,139(29):9783-9786. 26

               Han Jianlei, You Jing, Li Xianggao, Duan Pengfei, Liu Minghua. . Advanced Materials. 2017;29(19): 1606503

               Zhang Fei, Shi Wenda, Luo Jingshan, Pellet Norman, Yi Chenyi, Li Xiong, Zhao Xiaoming, Dennis T. John S., Li Xianggao, Wang Shirong*, Xiao Yin,. Advanced Materials, 2017,29(17):1606806

               zhang  Fei, Yi Chenyi, Wei Peng, Bi Xiangdong, Luo Jingshan, Jacopin Gwénolé, Wang Shirong*, Li Xianggao, Xiao Yin, . Advanced Energy Materials. 2016: 6(14),1600401. 20 July 2016

            Zhang Fei, Wang Zhiqiang, Zhu Hongwei, Pellet Norman, Luo Jingshan, Yi Chenyi, Liu Xicheng, Liu Hongli, Wang Shirong, Li Xianggao*, Xiao Yin. Nano Energy. 2017;41:469-475.

            Zhu Hongwei, Zhang Fei, Xiao Yin, Wang Shirong, Li Xianggao*.Journal of Materials Chemistry A, 2018, 6, 4971–4980

            Liu Xicheng, Zhang Fei, Liu Zhuo, Xiao Yin, Wang Shirong, Li Xianggao*Journal of Materials Chemistry C. 2017;5(44):11429-35.

            Li Yang, Xu Zheng, Zhao Suling, Qiao Bo, Huang Di, Zhao Ling, Zhao Jiao, Wang Peng, Zhu Youqin, Li Xianggao*, Liu Xicheng, Xu Xurong. . Small. 2016;12(35):4902-4908.22

            Zhu Hongwei, Zhang Fei, Liu Xicheng, Sun Mengna, Han Jianlei, You Jing, Wang Shirong, Xiao Yin, Li Xianggao*. . Energy Technology  2017;5(8):1257-1264

            Li Xiaolong, Wang Shirong, Xiao Yin, Li Xianggao*.  Journal of Materials Chemistry C 2016;4(24):5584-92.

            Lv Songtao, Song Yakun, Xiao Junyan, Zhu Lifeng, Shi Jiangjian, Wei Huiyun, Xu Yuzhuan, Dong Juan, Xu Xin, Wang Shirong, Xiao Yin, Luo Yanhong, Li Dongmei, Li Xianggao*, Meng Qingbo. . Electrochimica Acta. 2015;182:733-741. 

            Zhu Lifeng, Xiao Junyan, Shi Jiangjian, Wang Junjie, Lv Songtao, Xu Yuzhuan, Luo Yanhong, Xiao Yin, Wang Shirong, Meng Qingbo, Li Xianggao*, Li Dongmei.. Nano Research. 2015;8(4):1116-1127

           Zhang Fei, Liu Xicheng, Yi Chenyi, Bi Dongqin, Luo Jingshan, Wang Shirong*, Li Xianggao*, Xiao Yin Chemsuschem. 2016: 2578-2585 

Y.Z.      Xu, J.J. Shi, S.T. Lv, L.F. Zhu, J. Dong, H.J. Wu,Y. Xiao, Y.H. Luo, Sh.R. Wang, D.M. Li, X.G. Li*, Q.B. Meng*, Acs. Appl. Mater. Inter., DOI:10.1021/am5001773.

[2]        J-J wang, Sh.R.Wang, X.G.Li, L.F. Zhu, Q.B. Meng, Y. Xiao*, D.M.Li*, Chem.Commun., 2014, 50, 5829-5832.

[3]        X.S. Ma, Sh.R. Wang, X.G. Li, Y. Xiao*, Org.Electron.,doi.org/10.1016/j.orgel.2014.04.031.

[4]        H.Y. Jin, X.G. Li*, T.T. Feng, Sh.R. Wang, Y. Xiao, J.H. Tian, Dyes and Pigments, 2014, 106, 154-160.

[5]        W.Z. Gao, S.R. Wang, Y. Xiao*, X.G. Li*, Dyes and Pigments, 2013, 97, 92-99.

[6]        W.Z. Gao, S.R. Wang, Y. Xiao*, X.G. Li*, Spectrochim. Acta, Part A., 2012, 98, 215-221.

[7]        Junjie Guo, Shirong Wang, Xianggao-Li, Mingyue Yuan, Dyes and Pigments, 2012, 1463-1470.

[8]        Tingfeng Tan, Shirong Wang*, Shuguang Bian, Xianggao Li, Yong An, Zhaojun Liu. Applied Surface Science. 2010, 6932–6935.

[9]        Qian Zhao, Tingfeng Tan, Peng Qi, Shirong Wang*,Shuguang Bian, Xianggao Li, Yong An,Zhaojun Liu. Applied Surface Science. 2011, Pages 3499–3503.

[10]       Li Jing, Li Xianggao*, Wang Shirong, Journal of Molecular Structure, 2012, 177-181.

[11]       Li Jing, Li Xianggao*, Wang Shirong, Journal of Molecular Structure, 2012, 19-24.

[12]       Ma Feng, Wang Shirong, Guo Junjie, Li Xianggao*, Chinese Journal of Organic Chemistry, 2012, 497-510.

[13]       Li, Jing, Li Xianggao*, Wang Shirong, Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular, 2012, 31-36.

[14]       Li Xianggao*Lv HaijunWang Shirong, PROGRESS IN CHEMISTRY, 2011,23, 569-588.

[15]       Tingfeng Tan, Shirong Wang, Shuguang Bian, Xianggao Li*, Advanced Materials Research, 2009, 79, 1197-1200.

[16]       Jin-qiang Xue, Shi-rong Wang, Xiang-gao Li*, Dyes and Pigments, 2007,75, 369-372.

专利代表:

[1]        李祥高, 吕海军, 王世荣, 高文正,含有三苯胺和联吡啶结构的空穴传输材料及制备方法,2011.03201110068968.4

[2]        王世荣, 马晓思, 李祥高, 吕海军, 高文正, 单边不对称结构的三苯胺桥接联吡啶钌配合物光敏染料及制备方法,2012.04, 201210123844.6

[3]        李祥高, 吕海军, 王世荣, 高文正, 马晓思, 三苯胺桥接联吡啶钌配合物光敏染料及制备方法,2012.04, 201210124017.9

[4]        李祥高, 高文正, 王世荣, 吕海军, 以不同桥键联接的三苯胺基空穴传输材料及制备方法,2011.09, ZL20111 0060742.X