SCHOOL OF CHEMICAL ENGINEERING

教师登录系统

工号:

密码:

验证:

查询:

副教授

潘 伦

现任职称/职务:副研究员(硕导)
通讯地址:54号楼559
电子邮箱:panlun76@tju.edu.cn
办公电话:022-85356969

论著专利:

代表性论文:

2019年

Xiao‐Ting Xu,  Lun Pan*,  Xiangwen Zhang,  Li Wang,  Ji‐Jun Zou*, Rational design and construction of cocatalysts for semiconductor‐based photo‐electrochemical oxygen evolution: a comprehensive review, Adv. Sci., 2019, 6, 1801505. 封面论文.

Ke Li#, Rongrong Zhang#, Ruijie Gao, Guo-Qiang Shen, Lun Pan*, Yunduo Yao, Kaihui Yu, Xiangwen Zhang, Ji-Jun Zou*, Metal-defected spinel MnxCo3-xO4 with octahedral Mn-enriched surface for highly efficient oxygen reduction reaction, Appl. Catal. B, 2019, 244, 536-545.

Jiyu Wang#, Lun Pan#, Hengyu Guo#, Binbin Zhang, Rongrong Zhang, Zhiyi Wu, Changsheng Wu, Lijun Yang, Ruijin Liao*, Zhong Lin Wang*, Rational structure optimized hybrid nanogenerator for highly efficient water wave energy harvesting, Adv. Energy Mater., 2019, 9, 1802892.

Jiyu Wang#, Zhiyi Wu#, Lun Pan# , Ruijie Gao# , Binbin Zhang, Lijun Yang, Hengyu Guo, Ruijin Liao, and Zhong Lin Wang*, Direct-Current Rotary-Tubular Triboelectric Nanogenerators Based on Liquid-Dielectrics Contact for Sustainable Energy Harvesting and Chemical Composition Analysis, ACS Nano, 2019, 13, 2587-2598.

Junjian Xie, Xiangwen Zhang, Yakun Liu, Zheng Li, Xiu-tian-feng E, Jiawei Xie, Yong-Chao Zhang, Lun Pan*, Ji-Jun Zou*, Synthesis of high-density liquid fuel via Diels-Alder reaction of dicyclopentadiene and lignocellulose-derived 2-methylfuran, Catal. Today, 2019, 319, 139-144.

Ya Cui, Lun Pan*, Ying Chen, Nisha Afzal, Sana Ullah, Danyang Liu, Li Wang, Xiangwen Zhang, Ji-Jun Zou, Defected ZnWO4-decorated WO3 nanorod arrays for efficient photoelectrochemical water splitting, RSC Adv., 2019, 9, 5492-5500.

2018年

Peihong Wang#, Lun Pan#, Jiyu Wang, Minyi Xu, Guozhang Dai, Haiyang Zou, Kai Dong, Zhong Lin Wang*, An Ultra-Low-Friction Triboelectric–Electromagnetic Hybrid Nanogenerator for Rotation Energy Harvesting and Self-Powered Wind Speed Sensor, ACS Nano, 2018, 12, 9433-9440.

Rongrong Zhang, Yong-Chao Zhang, Lun Pan*, Guo-Qiang Shen, Nasir Mahmood, Yu-Hang Ma, Yang Shi, Wenyan Jia, Li Wang, Xiangwen Zhang, Wei Xu , and Ji-Jun Zou*,  Engineering Cobalt Defects in Cobalt Oxide for Highly Efficient Electrocatalytic Oxygen Evolution, ACS Catal., 2018, 8: 3803.

Jin-Meng Wu, Ying Chen, Lun Pan*, Peihong Wang, Ya Cui, Dechao Kong, Li Wang, Xiangwen Zhang, Ji-Jun Zou, Multi-layer monoclinic BiVO4 with oxygen vacancies and V4+ species for highly efficient visible-light photoelectrochemical applications, Appl. Catal. B, 2018, 221: 187-195.(ESI高被引论文)

Lun Pan, Jiyu Wang, Peihong Wang, Ruijie Gao, Yi-Cheng Wang, Xiangwen Zhang, Ji-Jun Zou, Zhong Lin Wang*, Liquid-FEP-based U-tube triboelectric nanogenerator for harvesting water-wave energy, Nano Res., 2018, 11: 4062.

Zheng Li, Lun Pan*, Genkuo Nie, Junjian Xie, Jiawei Xie, Xiangwen Zhang, Li Wang, Ji-Jun Zou, Synthesis of high-performance jet fuel blends from biomass-derived 4-ethylphenol and phenylmethanol, Chem. Eng. Sci., 2018, 191: 343.

Xiangwen Zhang#, Lun Pan#, Li Wang, Ji-Jun Zou, Review on synthesis and properties of high-energy-density liquid fuels: Hydrocarbons, nanofluids and energetic ionic liquids, Chem. Eng. Sci., 2018, 180: 95.

Lin Zhao, Xiangwen Zhang, Lun Pan*, Jie Liu, Storage period prediction and metal compatibility of endothermic hydrocarbon fuels, Fuel, 2018, 233: 1.

Jiyu Wang#, Wenbo Ding#, Lun Pan# , Changsheng Wu, Hua Yu, Lijun Yang, Ruijin Liao*, and Zhong Lin Wang*,  Self-Powered Wind Sensor System for Detecting Wind Speed and Direction Based on a Triboelectric Nanogenerator, ACS Nano, 2018, 12: 3954.

Guoqiang Shen#, Lun Pan#, Zhe Lü, C. Wang, F.-e. Aleem, Xiangwen Zhang, Ji-Jun Zou, Fe-TiO2 and Fe2O3 quantum dots co-loaded on MCM-41 for removing aqueous rose bengal by combined adsorption/photocatalysis, Chin. J. Catal., 2018, 39, 920-928.

2017年

M. Tahir#, Lun Pan#, F. Idrees, Xiangwen Zhang, Li Wang, Ji-Jun Zou*, Zhong Lin Wang*, Electrocatalytic oxygen evolution reaction for energy conversion and storage: A comprehensive review, Nano Energy, 2017, 37: 136.(ESI热点论文;高被引论文)

Lun Pan, Jingwen Zhang, Xu Jia, Yu-Hang Ma, Xiangwen Zhang, Li Wang, Ji-Jun Zou, Highly efficient Z-scheme WO3–x quantum dots/TiO2 for photocatalytic hydrogen generation, Chin. J. Catal., 2017, 38: 253. (ESI高被引论文)

M. Tahir#, Lun Pan#, R. Zhang, Y.C Wang, G. Shen, I. Aslam, M. A. Qadeer, N. Mahmood, W. Xu, L. Wang, Xiangwen Zhang, Ji-Jun Zou*, High-Valence-State NiO/Co3O4 Nanoparticles on Nitrogen-Doped Carbon for Oxygen Evolution at Low Overpotential, ACS Energy Lett., 2017, 2: 2177.

Songbo Wang, Xiangwen Zhang, Shuai Li, Yuan Fang, Lun Pan*, Ji-Jun Zou, C-doped ZnO ball-in-ball hollow microspheres for efficient photocatalytic and photoelectrochemical applications, J. Hazard. Mater., 2017, 331: 235.

Ruijie Gao#, Lun Pan#, Jinhui Lu, Jisheng Xu, Xiangwen Zhang, Li Wang, Ji-Jun Zou, ChemCatChem, 2017, 9: 4287.

Yong-Chao Zhang#, Lun Pan#, Jinhui Lu, Jiajia Song, Zheng Li, Xiangwen Zhang, Li Wang, Ji-Jun Zou, Appl. Surf. Sci., 2017, 401, 241.

2016年

Lun Pan, Songbo Wang, Jiawei Xie, Li Wang, Xiangwen Zhang, Ji-Jun Zou, Constructing TiO2 p-n homojunction for photoelectrochemical and photocatalytic hydrogen generation, Nano Energy, 2016, 28: 296. 

Lun Pan, T Muhammad, L Ma, Z-F Huang, S Wang, L Wang, J-J Zou, X Zhang, MOF-derived C-doped ZnO prepared via a two-step calcination for efficient photocatalysis, Appl. Catal. B, 2016, 189: 181-191.(ESI高被引论文)

Lu Ma, Hong Han, Lun Pan*, M. Tahir, Li Wang, Xiangwen Zhang, Ji-Jun Zou,  Fabrication of TiO2 nanosheets via Ti3+ doping and Ag3PO4 QD sensitization for highly efficient visible-light photocatalysis, RSC. Adv., 2016, 6: 63984.

2015年

Songbo Wang#, Lun Pan#, Jiajia Song, Wenbo Mi, Ji-Jun Zou, Li Wang, Xiangwen Zhang, Titanium-Defected Undoped Anatase TiO2 with p-Type Conductivity, Room-Temperature Ferromagnetism, and Remarkable Photocatalytic Performance, J. Am. Chem. Soc., 2015, 137(8): 2975. (ESI高被引论文)

Zhen-Feng Huang, Jiajia Song, Lun Pan, Xiangwen Zhang, Li Wang, Ji-Jun Zou, Tungsten Oxides for Photocatalysis, Electrochemistry, and Phototherapy, Adv. Mater., 2015, 27: 5309. 

Lun Pan, Xiangwen Zhang, Li Wang, Ji-Jun Zou, Controlling surface and interface of TiO2 toward highly efficient photocatalysis, Mater. Lett., 2015, 160: 576.

Lun Pan, Qiang Deng, Xiu-tian-feng E, Genkuo Nie, Xiangwen Zhang, Ji-Jun Zou, Synthesis Chemistry of High-Density Fuels for Aviation and Aerospace Propulsion, Prog. Chem., 2015, 27(11): 1531.

Lun Pan, Guo-Qiang Shen, Jing-Wen Zhang, Xiao-Chu Wei, Li Wang, Ji-Jun Zou, Xiangwen Zhang, TiO2-ZnO Composite Sphere Decorated with ZnO Clusters for Effective Charge Isolation in Photocatalysis, Ind. Eng. Chem. Res., 2015, 54(29): 7226.

Lun Pan, Xiu-tian-feng E, Ji-Jun Zou, Li Wang, Xiangwen Zhang, Study on synthesis of quadricyclane and its hypergolic property, Hanneng Cailiao/Chinese Journal of Energetic Materials, 2015, 23(10): 959.

2014年及以前

Lun Pan, Ji-Jun Zou, Xiangwen Zhang, Li Wang, Water-Mediated Promotion of Dye Sensitization of TiO2 under Visible Light, J. Am. Chem. Soc., 2011, 133(26): 10000. 

Lun Pan, Songbo Wang, Wenbo Mi, Jiajia Song, Ji-Jun Zou, Li Wang, Xiangwen Zhang, Undoped ZnO abundant with metal vacancies, Nano Energy, 2014, 9: 71. 

Lun Pan, Songbo Wang, Ji-Jun Zou, Zhen-Feng Huang, Li Wang, Xiangwen Zhang, Ti3+-defected and V-doped TiO2 quantum dots loaded on MCM-41, Chem. Commun., 2014, 50: 988.封面论文.

Lun Pan, Ji-Jun Zou, Songbo Wang, Zhen-Feng Huang, Ao Yu, Li Wang, Xiangwen Zhang, Quantum dot self-decorated TiO2 nanosheets, Chem. Commun., 2013, 49(59): 6593.

Lun Pan, Ji-Jun Zou, Songbo Wang, Xin-Yu Liu, Xiangwen Zhang, Li Wang, Morphology Evolution of TiO2 Facets and Vital Influences on Photocatalytic Activity, ACS Appl. Mater. Interfaces, 2012, 4(3): 1650. 封面论文.

Lun Pan, Ji-Jun Zou, Tierui Zhang, Songbo Wang, Zhe Li, Li Wang, Xiangwen Zhang, Cu2O Film via Hydrothermal Redox Approach: Morphology and Photocatalytic Performance, J. Phys. Chem. C, 2014, 118(30): 16335.

Lun Pan, Ji-Jun Zou, Xin-Yu Liu, Xiao-Jing Liu, Songbo Wang, Xiangwen Zhang, Li Wang, Visible-light-induced photodegradation of rhodamine B over hierarchical TiO2: effects of storage period and water-mediated adsorption, Ind. Eng. Chem. Res., 2012, 51(39): 12782.

Lun Pan, Ji-Jun Zou, Xiangwen Zhang, Li Wang, Photoisomerization of Norbornadiene to Quadricyclane Using Transition Metal Doped TiO2Ind. Eng. Chem. Res., 2010, 49(18): 8526.

Lun Pan, Ren Feng, Hao Peng, Xiu-tian-feng E, Ji-Jun Zou, Li Wang, Xiangwen Zhang, A solar-energy-derived strained hydrocarbon as an energetic hypergolic fuel, RSC Adv., 2014, 4(92): 50998.

Lun Pan, Ji-Jun Zou , Songbo Wang, Zhen-Feng Huang, Xiangwen Zhang, Li Wang, Enhancement of visible-light-induced photodegradation over hierarchical porous TiO2 by nonmetal doping and water-mediated dye, Appl. Surf. Sci., 2013, 268: 252.


专著: 

Ji-Jun Zou, Lun Pan, Li Wang, Xiangwen Zhang. Photoisomerization of norbornadiene to quadricyclane using Ti-containing photocatalysts, in Molecular Photochemistry-Various Aspects, ed. Satyen Saha, pp.41-62. Intech. 2012. (ISBN: 978-953-51-0446-9, Chapter 3)


国际专利: 

邹吉军,潘伦,张香文,王莅,一种自燃液体推进剂组合物,国际专利: PCT/CN/2014/078286


中国专利: 

邹吉军,潘伦,李红娇,张香文,王莅,酸催化降冰片烯二聚制备高能燃料的方法,中国专利:200810153734.8*