SCHOOL OF CHEMICAL ENGINEERING

教师登录系统

工号:

密码:

验证:

查询:

副教授

张坤玉

现任职称/职务:副教授
通讯地址:天津大学北洋园校区50楼B553
电子邮箱:kyzhang@tju.edu.cn;zkyulily@yahoo.com
办公电话:18522812836

论著专利:

   

已发表SCI学术论文30篇,包括领域顶刊 ACS Appl. Mater. Interfaces Macromolecules Angew. Chem. Int. Ed.ACS Sustainable Chem. Eng. 等,总引用超1000余次,单篇最高超160次。申请美国专利1篇,授权中国专利6篇。

 

代表性文章:

1. Huang D, Ding Y, Jiang H, Sun S, Zhe M, Kunyu Zhang* Pan L, Li Y.. ACS Sustainable Chem. Eng., 2020, 8(1): 573-585. (IF:7.632, 1区)

2. Sun S, Wang H, Huang D, Ding Y, Zhang Y, Song D, Kunyu Zhang*, Pan L, Li Y. . Chinese J. Polym. Sci., 2020. DOI:10.1007/s10118-020-2439-1. (IF:3.154, 1区, 卓越期刊)

3. Zhaoxin Li, Shuwen Shi, Fei Yang, Dafu Cao, Kunyu Zhang*, Bin Wang, Zhe Ma, Li Pan*, and Yuesheng Li  ACS Omega 2020, 5, 22, 13148-13157

4. Kuan Hu, Dong Huang, Hai Jiang, Siting Sun, Zhe Ma, Kunyu Zhang*, Li Pan, Yuesheng Li, ACS Omega 2019, 4, 22, 19777-19786

5. Lu Chen, Kuan Hu, Si-Ting Sun, Hai Jiang, Dong Huang, Kun-Yu Zhang*, Li Pan, Yue-Sheng Li. . Chinese J. Polym. Sci. 2018, 36, 1342–1352. (IF:3.154, 1区,卓越期刊)

6. Nagarajan, V.; Kunyu Zhang; Misra, M.; Mohanty, A. K. ACS Appl. Mater. Interfaces, 2015, 7, 11203–11214. (IF: 8.758, 1区, Cited: 90)

7. Kunyu Zhang; Nagarajan, V.; Misra, M.; Mohanty, A.  ACS Appl. Mater. Interfaces, 2014, 6, 12436-12448. (IF: 8.758, 1区, Cited: 125)

8. Kunyu Zhang; Misra M.; Mohanty A. ACS Sustainable Chem. Eng., 2014, 2, 2345−2354. (IF:7.632, Cited: 37, 1区)

9. Kunyu Zhang; Nagarajan, V.; Zarrinbakhsh, N.; Mohanty, A. ; Misra, M. Macromol. Mater. Eng., 2014, 299, 436–446.

10. KunyuZhang; Mohanty, A. ; Misra, M. ACS Appl. Mater. Interfaces, 2012, 4, 3091–3101. (IF: 8.758, Cited: >160, 1区)

11.Kunyu Zhang; Ran X.; Han, C.; Han, L.; Wen, X.; Zhuang, Y.; Dong, L.* Polym. Eng. & Sci., 2011, 51, 2370–2380.

12. Lin Y.; Kunyu Zhang; Dong, Z.; Dong L.; Yue-Sheng Li.* Macromolecules, 2007, 40, 6257. (IF: 5.92, Cited: 146, 1区)

13. Pan, L; Kunyu Zhang; Nishiura, M.; Hou, Z. Angew. Chem. Int. Ed., 2011, 50, 12012–12015. (IF: 12.959, Cited: 49, 1区)

14. Pan, L; Kunyu Zhang; Nishiura, M.; Hou, Z. . Macromolecules, 2011, 43, 9591-9593. (IF: 5.92, Cited: 27, 1区)