SCHOOL OF CHEMICAL ENGINEERING

教师登录系统

工号:

密码:

验证:

查询:

副教授

张坤玉

现任职称/职务:副教授
通讯地址:50楼A411
电子邮箱:kyzhang@tju.edu.cn
办公电话:18526323947

论著专利:

已发表SCI学术论文21篇,发表期刊包括ACS Appl. Mater. Interfaces 、Macromolecules 、Angewandte Chemie International Edition,ACS Sustainable Chem. Eng. 等,已被引用超400余次。申请美国专利1篇,授权中国专利6篇。

代表性文章:

Chen, L., Hu, K., Sun, ST. Kunyu Zhang* et al. Chin J Polym Sci (2018) 36: 1342. https://doi.org/10.1007/s10118-018-2143-6

Kunyu Zhang; Nagarajan, V.; Misra, M.; Mohanty, A.  ACS Appl. Mater. Interfaces, 2014, 6, 12436-12448. (IF: 7.145,  1区, Cited: 85)

Kunyu Zhang; Mohanty, A. ; Misra, M. ACS Appl. Mater. Interfaces, 2012, 4, 3091–3101. (IF: 7.145,  Cited: 121, 1区)

Kunyu Zhang; Misra M.; Mohanty A. ACS Sustainable Chem. Eng., 2014,  2, 2345−2354. . (IF: 5.267, Cited: 10)

Kunyu Zhang; Nagarajan, V.; Zarrinbakhsh, N.; Mohanty, A. ; Misra, M. Macromol. Mater. Eng., 2014, 299, 436–446.

Kunyu Zhang; Ran X.; Han, C.; Han, L.; Wen, X.; Zhuang, Y.; Dong, L.* Polym. Eng. & Sci., 2011, 51, 2370–2380.

Lin Y.; Kunyu Zhang; Dong, Z.; Dong L.; Yue-Sheng Li.* Macromolecules, 2007, 40, 6257. (IF: 5.92, Cited: 133, 1区)

Pan, L; Kunyu Zhang; Nishiura, M.; Hou, Z. Angew. Chem. Int. Ed., 2011, 50, 12012–12015. (IF: 11.3 , Cited: 49, 1区)

Pan, L; Kunyu Zhang; Nishiura, M.; Hou, Z. . Macromolecules, 2011, 43, 9591-9593. (IF: 5.92, Cited: 27, 1区)

Nagarajan, V.; Kunyu Zhang; Misra, M.; Mohanty, A. K. ACS Appl. Mater. Interfaces, 2015, 7, 11203–11214. (IF: 7.145, 1区, cited: 42)