SCHOOL OF CHEMICAL ENGINEERING

教师登录系统

工号:

密码:

验证:

查询:

副教授

徐加良

现任职称/职务:副教授
通讯地址:
电子邮箱:jialiang.xu@tju.edu.cn
办公电话:

论著专利:


代表性论著:

Yusen Luo, Chunqing Yuan, Jialiang Xu,* Yongjun Li,* Huibiao Liu, Sergey Semin, Theo Rasing, Wensheng Yang,* and Yuliang Li, ACS Appl. Mater. Inter. 2017, 9, 30862−30871;


Jialiang Xu,* Xiang Yang Liu,* Alan E. Rowan,* and Theo Rasing*, Adv. Funct. Mater. 2016, 26, 8807–8809 (Editorial);


Yulong Duan, Chenggong Ju, Guang Yang, Eduard Fron, Eduardo Coutino-Gonzalez, Sergey Semin, Chencheng Fan, Ryan S. Balok, Jonathan Cremers, Paul Tinnemans, Yaqing Feng,* Yuliang Li, Johan Hofkens, Alan E. Rowan, Theo Rasing, and Jialiang Xu,* Adv. Funct. Mater. 2016, 26, 8968–8977 (Back Cover);


Ran Chai, Chengfen Xing,* Junjie Qi, Yibing Fan, Hongbo Yuan, Ruimin Niu,  Yong Zhan,* and Jialiang Xu,* Adv. Funct. Mater. 2016, 26, 9026–9031;


Thibault Chervy, Jialiang Xu,* Yulong Duan, Chunliang Wang, Loïc Mager, Maurice Frerejean, Joris A. W. Münninghoff, Paul Tinnemans, James A. Hutchison, Cyriaque Genet, Alan E. Rowan, Theo Rasing, and Thomas W. Ebbesen,* Nano Lett. 2016, 16, 7352−7356;


Hongbo Yuan, Yibing Fan, Chengfen Xing,* Ruimin Niu, Ran Chai, Yong Zhan,* Junjie Qi, Hailong An, and Jialiang Xu*, Anal. Chem. 2016, 88, 6593−6597;


Jialiang Xu,* Sergey Semin, Theo Rasing, and Alan E. Rowan, Small 2015, 11, 1113–1129 (Invited Review);


Jialiang Xu,* Sergey Semin, Jonathan Cremers, Linjun Wang, Matteo Savoini, Eduard Fron, Eduardo Coutino, Thibault Chervy, Chunliang Wang, Yongjun Li, Huibiao Liu, Yuliang Li, Paul Tinnemans, Paul H. J. Kouwer, Thomas W. Ebbesen, Johan Hofkens, David Beljonne, Alan E. Rowan, and Theo Rasing, Adv. Opt. Mater. 2015, 3, 948–956;


Miriam de Torres,* Sergey Semin, Ilya Razdolski, Jialiang Xu,* Johannes A. A. W. Elemans, Theo Rasing, Alan E. Rowan, and Roeland J. M. Nolte,  Chem. Commun., 2015, 51, 2855--2858;


Jialiang Xu, Sergey Semin, Dorota Niedzialek, Paul H. J. Kouwer, Eduard Fron, Eduardo Coutino, Matteo Savoini, Yuliang Li, Johan Hofkens, Hiroshi Uji-I, David Beljonne, Theo Rasing, and Alan E. Rowan, Adv. Mater., 2013, 25, 2084-2089.