SCHOOL OF CHEMICAL ENGINEERING

教师登录系统

工号:

密码:

验证:

查询:

知名学者

刘昌俊

现任职称/职务:教授、英国皇家化学会会士、全国百篇优秀博士学位论文指导教师、全国政协委员
通讯地址:天津大学796666信箱,天津300072
电子邮箱:coronacj@tju.edu.cn
办公电话:27406490

合作交流:

Prof. Lance Lobban (Oklahoma U)

Prof. Richard Mallinson (Oklahoma U)

Dr. Baldur Eliasson (ABB)

Dr. Ulrich Kogelschatz (ABB)

Prof. Qingfeng Ge (SIUC)

Prof. Roger Glaeser (U Leipzig)

Prof. Zhong Lin Wang (GIT)

Prof. Flemming Besenbacher (Aarhus U)

Prof. Mingdong Dong (Aarhus U)

Prof. Ralph Yang (U Michigan)

Prof. Yong Wang (PNNL/WSU)

Prof. Chongli Zhong (Beijing U Chem Tech)

Prof. Dapeng Cao (Beijing U Chem Tech)

Prof. Chao Wang (Johns Hopkins U)

Prof. Honggang Cui (Johns Hopkins U)

Prof. Xianhe Bu (Nankai U)

Prof. Yanhui Yang (Nanyang Technol U)