Home Login中文版

Research Area:

Faculty

(Alphabetical by Last Name)
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | P| Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

B

Name Title Contact
Bai, Peng

C

Name Title Contact
Chen, Gang
Chen, Lei Associate Professor 86-22-27406364
lchen@tju.edu.cn
Chen, Ligong
Chen, Mingming
Chen, Tao
Chen, Xu Professor 86-22-27408399
xchen@tju.edu.cn
Chen, Zhijian
Cheng, Jingsheng Professor (86)-22-85356520
jscheng@tju.edu.cn

D

Name Title Contact
Dang, Leping Associate professor 13820062974
dangleping@tju.edu.cn
Deng, Liandong associate professor 022-27890707
dengliandong@tju.edu.cn
Dong, Anjie
Dong, Xiaoyan

F

Name Title Contact
Fan, Xiaobin
Feng, Yakai
Feng, Yaqing

G

Name Title Contact
Gao, Xin
Gong, Jinlong Professor/Associate Dean for Research +86-22-27405596
jlgong@tju.edu.cn
Gong, Junbo Professor 022-27405754
junbo_gong@tju.edu.cn
Guo, Jintang

J

Name Title Contact
Jia, Shaoyi
Jiang, Bin
Jiang, Zhongyi

K

Name Title Contact
Kang, Yong

M

Name Title Contact
Ma, Xinbin Professor/Dean +86-22-27409248
xbma@tju.edu.cn
Ma, Youguang

N

Name Title Contact
Na, Ping

Q

Name Title Contact
Qi, Hao
Qi, Wei
Qiao, Jianjun
Qin, Yingjie

T

Name Title Contact
Tan, Wei
Tang, Shaokun Profefssor 86-22-27408578
shktang@tju.edu.cn
Tian, Jianhua

X

Name Title Contact
Xia, Shuqian
Xie, Chuang Associate Professor 86 22 27405754
acxie@tju.edu.cn
Xin, Feng Professor 86 22 27409533
xinf@tju.edu.cn
Xing, Jinfeng
Xu, Chunjian

Y

Name Title Contact
Yang, Dayong
Yang, Quanhong
Yao, Fanglian
Yin, Qiuxiang
Yu, Guocong
Yuan, Xigang Professor +86 22 27402786
yuanxg@tju.edu.cn
Yuan, Yingjin Professor/Vice President 022-27403888
yjyuan@tju.edu.cn